Home photostory Nino Manfredi e Nino Foti 3

Nino Manfredi e Nino Foti 3

Joan Migliore, Nino Foti, Dom De Luise Washington USA 1999 NIIAF Vertical